Sujungtos bylos C-798/18 ir C-799/18: 2021 m. balandžio 15 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) ir kt. (C-798/18), Athesia Energy Srl ir kt. (C-799/18) / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Aplinka – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 ir 17 straipsniai – Teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principai – Energetikos chartijos sutartis – 10 straipsnis – Taikytinumas – Direktyva 2009/28/EB – 3 straipsnio 3 dalies a punktas – Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją – Saulės fotovoltinių įrenginių elektros energijos gamyba – Paramos schemos dalinis pakeitimas)