Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1663/97 της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 1997 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2498/96 σχετικά με το άνοιγμα κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το 1997 όσον αφορά αιγοπρόβατα και κρέας αιγοπροβάτων που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 και 0204