Komission asetus (EY) N:o 996/98, annettu 13 päivänä toukokuuta 1998, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla