UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Det europæiske økonomiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Genève- Konventionen om grænseoverskridende forurening over store afstande, angående begrænsning af emissionen af kvælstofoxider og disses transport på tværs af grænserne