P8_TA(2015)0396 Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van een aantal rechtshandelingen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2014)0713 — C8-0277/2014 — 2014/0337(COD)) P8_TC1-COD(2014)0337 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal handelingen uit het Schengenacquis