ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 762/97 του Jean-Yves LE GALLOU προς την Επ τροπή. Πιστώσεις διοικητικής λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων (Συμπληρωματ κή απάντηση)