ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1452/99 υποβολή: Daniela Raschhofer (NI) προς την Επιτροπή. Εναρμόνιση στον τομέα της οδικής ασφάλειας.