Kommissionens förordning (EEG) nr 2053/91 av den 2 juli 1991 om ändring av förteckningen i bilagan till förordning (EEG) nr 55/87 om fastställande av förteckningen över de fartyg med en största längd som överstiger åtta meter vilka har tillstånd att fiska med bomtrål i vissa områden inom gemenskapen