Věc T-143/19: Usnesení Tribunálu ze dne 3. července 2020 – Solar Ileias Bompaina v. Komise („Žaloba na neplatnost – Státní podpory – Subjekty na trhu s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie – Smlouvy o nákupu elektřiny – Legislativní změny s retroaktivním účinkem spočívajícím v omezení tarifních výhod – Stížnost podaná ke Komisi uvádějící existenci státní podpory ve prospěch dodavatelů energie – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za slučitelnou s vnitřním trhem – Postavení dotčené osoby – Ochrana procesních práv – Nepřípustnost“)