Директива 98/63/EО на Комисията от 3 септември 1998 година за изменение на Директива 93/16/ЕИО на Съвета относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на дипломите, удостоверенията и другите официални документи за професионална квалификация (текст от значение за ЕИП)$