Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1250 z 22. júla 2019, ktorým sa zavádza registrácia určitého dovozu rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii v nadväznosti na opätovné začatie prešetrovania na účely vykonania rozsudkov z 10. apríla 2019 vo veciach T-300/16 a T-301/16 so zreteľom na vykonávacie nariadenia (EÚ) 2016/387 a (EÚ) 2016/388, ktorými sa ukladá konečné vyrovnávacie clo a konečné antidumpingové clo na dovoz rúr a rúrok z tvárnej zliatiny (tiež známej ako zliatina s guľôčkovým grafitom) s pôvodom v Indii