Věc T-111/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services v. Komise „Státní podpory – Dohody, které uzavřelo smíšené sdružení letišť Charente se společností Ryanair a její dceřinou společností Airport Marketing Services – Letištní služby – Marketingové služby – Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem a nařizující její vrácení – Pojem státní podpory – Přičitatelnost státu – Obchodní a průmyslová komora – Výhoda – Kritérium soukromého investora – Vrácení – Článek 41 Listiny základních práv – Právo na přístup ke spisu – Právo být vyslechnut“