Arrêté royal du 25/04/1990 modifiant et complétant la liste des substances dangereuses visée au titre 3,chapitre 3, annexe 1 du Réglement général pour la protection du travail - Koninklijk besluit van 25/04/1990 tot wijziging en aanvulling van de lijst van gevaarlijke stoffen bedoeld in titel 3, hoofstuk 3, bijlage 1, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Moniteur belge du 06/06/1990 p. 11608