Komission asetus (EY) N:o 1340/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, interventioelinten suorittamasta paddy- eli raakariisin haltuunotosta ja sovellettavien korjausmäärien sekä hinnankorotusten ja -alennusten vahvistamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 708/98 poikkeamisesta interventioon toimittamisen määräajan osalta markkinointivuonna 1998/1999