Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1340/1999 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 1999, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/98 για την ανάληψη του αναποφλοίωτου ρυζιού (paddy) από τους οργανισμούς παρέμβασης και για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής διορθωτικών ποσών καθώς και των προσαυξήσεων και μειώσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, όσον αφορά την περίοδο παράδοσης στην παρέμβαση για την περίοδο εμπορίας 1998/99