Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3370/92 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 579/92 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών του καθεστώτος που προβλέπεται στις προσωρινές συμφωνίες συνδέσεως μεταξύ της Κοινότητας και της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας