Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 594/95 της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 1995 για μεταβατικό μέτρο όσον αφορά την ολική οξύτητα οίνων που παράγονται στην Ισπανία και την Πορτογαλία και διατίθενται προς κατανάλωση στην αγορά των κρατών μελών για το 1995