90/552/EEG: Kommissionens beslut av den 9 november 1990 om fastställande av gränserna för det område som smittats av afrikansk hästpest