Дело C-178/15: Решение на Съда (десети състав) от 30 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Полша) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Преюдициално запитване — Организация на работното време — Директива 2003/88/ЕО — Право на платен годишен отпуск — Учители — Отпуск по здравословни причини — Годишен отпуск, съвпадащ с отпуск по здравословни причини — Право на ползване на годишния отпуск през друг период)