Резолюция (ЕС) 2017/1623 на Европейския парламент от 27 април 2017 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел VI — Европейски икономически и социален комитет