Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1916/93 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως