Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2106/92 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος