Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 112/2010, της 1ης Οκτωβρίου 2010 , για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧΙ (Στατιστικές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ