Υπόθεση F-42/12: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2016 – Bouvret κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ — Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχαν αποκτηθεί πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση, δυνάμει εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος — Μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης — Πρόταση περί αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών, βάσει νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων, που έγινε δεκτή από τον ενδιαφερόμενο — Ένσταση απαραδέκτου — Έννοια βλαπτικής πράξεως — Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας)