Регламент (ЕС) № 234/2011 на Комисията от 10 март 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните Текст от значение за ЕИП