Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2018