Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των καταλόγων των διαδικασιών αφερεγγυότητας, των διαδικασιών εκκαθάρισης και των συνδίκων των παραρτημάτων A, B και Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας και για την κωδικοποίηση των παραρτημάτων Α, Β και Γ του κανονισμού αυτού