Διαδικασία εκκαθάρισης — Απόφαση σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης όσον αφορά την (εκούσια εκκαθάριση μετά από την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ασφαλιστικής εταιρείας Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA για τη διάλυση της εταιρείας) (Η αγγελία δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την εξυγίανση και εκκαθάριση των ασφαλιστικών εταιρειών)