Sprawa C-36/16: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 22 stycznia2016 r. – Minister Finansów przeciwko Posnania Investment SA