Komission asetus (EU) 2016/1688, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen VII muuttamisesta ihon herkistymisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$