Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. svibnja 2020. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlasti Italiji za vođenje pregovora i sklapanje sporazuma sa Švicarskom kojim se dozvoljava kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja (COM(2019)0223 – C9-0002/2019 – 2019/0108(COD))