Sprawa T-460/18: Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2019 r. — eSlovensko Bratislava/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne — Potrącenie wierzytelności — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)