Sag T-460/18: Rettens kendelse af 28. februar 2019 — eSlovensko Bratislava mod Kommissionen (Annullationssøgsmål — offentlige kontrakter — modregning af fordringer — bortfald af tvistens genstand — ufornødent at træffe afgørelse)