2003 m. kovo 14 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 35/2003, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)