Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟX αριθ. 35/2003, της 14ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIII (Μεταφορές) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ