ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/22/ΕΚ για τα όργανα μετρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 αυτής