Υπόθεση T-464/09: Αγωγή της 20ής Νοεμβρίου 2009 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά New Acoustic Music και Anna Hildur Hildibrandsdottir