Mål T-645/18: Tribunalens dom av den 16 december 2020 – Bilbaína de Alquitranes mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Miljö – Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar – Klassificering av högtemperatursbeck som Aquatic Acute 1 (H400) och Aquatic Chronic 1 (H410) – Tillräckligt klart åsidosättande av en rättstegel som ger rättigheter till enskilda)