Zaak T-645/18: Arrest van het Gerecht van 16 december 2020 — Bilbaína de Alquitranes/Commissie [“Niet-contractuele aansprakelijkheid – Milieu – Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels – Indeling van hogetemperatuurkoolteerpek in de categorieën Aquatic Acute 1 (H400) en Aquatic Chronic 1 (H410) – Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent”]