Information om ikraftträdandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Cooköarnas regering