2015 m. birželio 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/1556, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su IRB metodo taikymo nuosavybės vertybinių popierių pozicijoms pereinamuoju laikotarpiu techniniais reguliavimo standartais (Tekstas svarbus EEE)