Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych („doręczanie dokumentów”) (wersja przekształcona) (09890/2/2020 – C9-0356/2020 – 2018/0204(COD))