Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 124/2011 av den 2 december 2011 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet