EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 124/2011 ( 2011. gada 2. decembris ), ar ko groza EEZ līguma I pielikumu (Veterinārijas un fitosanitārijas jautājumi) un II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)