Υπόθεση C-432/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal de première instance de Namur (Βέλγιο) στις 22 Αυγούστου 2011 — Cartiaux Service Plus SA κατά État belge