Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 320/2010 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2010 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Prosciutto di Sauris (ΠΓΕ)]