Vec T-405/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. novembra 2018 – Axa Mediterranean/Komisia („Štátna pomoc — Ustanovenia týkajúce sa dane z príjmov právnických osôb, umožňujúce podnikom, ktoré sú daňovými rezidentmi v Španielsku, odpisovať goodwill vzniknutý nadobudnutím podielov v podnikoch, ktoré sú daňovými rezidentmi v zahraničí — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem ‚štátna pomoc‘ — Selektívnosť — Referenčný systém — Výnimka — Rozdielne zaobchádzanie — Odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania — Podniky, ktoré sú príjemcami opatrenia pomoci — Legitímna dôvera“)