Υπόθεση T-405/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Νοεμβρίου 2018 — Axa Mediterranean κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Διατάξεις περί φόρου εταιριών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις με φορολογική έδρα την Ισπανία την απόσβεση της υπεραξίας που προκύπτει από απόκτηση συμμετοχών σε εταιρίες με φορολογική έδρα στο εξωτερικό — Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και διατάσσεται η μερική ανάκτησή της — Έννοια της κρατικής ενισχύσεως — Επιλεκτικός χαρακτήρας — Σύστημα αναφοράς — Παρέκκλιση — Διαφορετική μεταχείριση — Δικαιολόγηση της διαφορετικής μεταχειρίσεως — Ωφελούμενες από το μέτρο επιχειρήσεις — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη)