Sag T-405/11: Rettens dom af 15. november 2018 — Axa Mediterranean mod Kommissionen (Statsstøtte — bestemmelser vedrørende selskabsskat, der giver virksomheder, som har skattemaessigt hjemsted i Spanien, mulighed for at afskrive goodwill, der følger af erhvervelser af kapitalandele i virksomheder, som har skattemæssigt hjemsted i udlandet — afgørelse, afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og kræver tilbagesøgning heraf — statsstøttebegrebet — selektivitet — referencesystem — undtagelse — forskelsbehandling — begrundelsen for forskelsbehandlingen — virksomheder, der er begunstiget af foranstaltningen — berettiget forventning)