Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης Νοεμβρίου 2011